Regulamin Wakacje

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
„ŚWIAT ROBOTYKI”

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Wykonawca – firma Innowacje – Świat Robotyki
sp. z o. o . sp-ka komandytowa, ul. Dzikowska 82 39-400 Tarnobrzeg, NIP 8672241116
Umowa – umowa dotycząca świadczenia usług przez Wykonawcę w zakresie warsztatów z robotyki, której
integralną częścią jest niniejszy Regulamin i oświadczenia Zamawiającego dotyczące stanu zdrowia Uczestnika
i zasad przyprowadzania i odbioru Uczestnika z Kursu;

 1. Kurs – usługa edukacyjna realizowana przez Wykonawcę polegająca na prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu
  robotyki, w grupach zorganizowanych do dziesięciu osób;
 2. Uczestnik –małoletni w wieku od 5 do 18 lat, którego uczestnictwo do brania udziału w Kursie zgłoszone zostało
  przez Zamawiającego;
 3. Zamawiający –rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika albo osoba przez nich uprawniona,
  która zawarła Umowę z Wykonawcą;
 4. Instruktor – osoba bezpośrednio wykonująca usługi wynikające z Umowy;
 5. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez Wykonawcę objętych Umową;
 6. Opłata –koszt uczestnictwa w Kursie określony Umową.
  § 2
  Wykonanie Umowy
 7. Uczestnicy małoletni biorą udział w Kursach na podstawie zawartej Umowy pomiędzy Wykonawcą
  a Zamawiającym. Zajęcia warsztatowe wchodzące w skład Kursu polegają na nauce poprzez zabawę .
 8. W przypadku, gdy Uczestnik posiada dwóch przedstawicieli ustawowych, uznaje się, iż przedstawiciel, który nie
  zawarł Umowy z Wykonawcą i nie podpisał Regulaminu oraz nie złożył oświadczeń dotyczących stanu zdrowia
  Uczestnika i zasad przyprowadzania i odbioru Uczestnika z Kursu, wyraził zgodę i wolę uczestniczenia przez
  małoletniego w Kursie.
 9. Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę Instruktorów do prowadzenia Kursu oraz zobowiązuje się do
  świadczenia usług w sposób zgody z warunkami określonymi w Umowie i Regulaminie.
 10. Wykonawcy przysługuje prawo odwołania kursu w terminie 3 dni przed jego rozpoczęciem, co jest równoznaczne
  z rozwiązaniem umowy. Zamawiający zostanie poinformowany o odwołaniu Kursu drogą mailową lub telefoniczną.
  W przypadku odwołania Kursu Wykonawca zwraca Zamawiającemu dotychczas wpłaconą kwotę w sposób
  wskazany przez Zamawiającego.
 11. Kurs prowadzony jest w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę.
 12. W czasie trwania Kursu Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty zajęć, przy czym zmiana ta będzie
  indywidualnie uzgadniana drogą e-mail lub telefoniczną z każdym Zamawiającym.
 13. Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą drogą e-mail lub telefonicznie możliwość zmiany miejsca i daty udziału
  Uczestnika w Kursie. Zamiana miejsca i czasu Kursu uzależniona jest od wolnych miejsc w grupie, w której miałyby
  odbywać się zamienione zajęcia.
 14. Nieobecność Uczestnika w zajęciach nie powoduje konieczności zwrotu przez Wykonawcę Opłaty ani żadnej jego
  części, zaś nieobecność uprzednio usprawiedliwiona może zostać uznana za podstawę dopuszczenia Uczestnika do
  analogicznych zajęć w ramach innego Kursu w wymiarze utraconych zajęć.
 15. Zamawiający odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez Uczestnika w budynku, w którym odbywają się
  warsztaty oraz szkody wyrządzone Wykonawcy, Instruktorowi oraz innemu Uczestnikowi Kursu. Wykonawca nie
  odpowiada za rzeczy zgubione przez Uczestników w trakcie warsztatów.
 16. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania Kursu lub jego przerwania w wypadku działania siły wyższej o czym
  niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od stron, to jest
  takie, o których strona nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec pomimo dołożenia
  należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uważa się wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez
  organy administracji publicznej, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, zamieszki, blokady dróg czy strajki.
 17. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do
  odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą
  Zamawiającego, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia Umowy.
 18. Opłatę Zamawiający uiszcza na rachunek bankowy Wykonawcy podany w Umowie na zajęcia edukacyjne Świat
  Robotyki w terminach określonych w Umowie.
 19. Program zajęć jest realizowany w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 20. Minimalna przestrzeń podczas prowadzeni zajęć w pomieszczeniu nie będzie mniejsza niż 4 m kw. na 1
  osobę.
 21. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
  skutecznie uprać lub dezynfekować.
 22. Sprzęt zajęciowy będzie wyczyszczony i zdezynfekowany.
 23. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 24. Organizacja zajęć będzie uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.
 25. Kadra i uczestnicy będą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 26. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu zajęć są zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym
  w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą
  przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W łatwo dostępnym miejscu zostaną
  umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 27. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry w zakresie obowiązujących procedur.
 28. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie
  obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i
  dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace
  porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 29. Zostaje zapewniony dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom
  wypoczynku i kadrze.

§ 3

Zasady uczestnictwa w warsztatach

 1. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Instruktorów prowadzących Kurs. W przypadku, gdy
  Uczestnik swoim zachowaniem w sposób rażący będzie naruszał niniejszy Regulamin lub zasady współżycia
  społecznego, w szczególności powodował zagrożenie dla życia i zdrowia innych Uczestników Kursu lub gdy nie
  będzie stosował się do poleceń Instruktora, Wykonawca uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Kursu ze
  skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku tym nie ulega zwrotowi
  już uiszczona Opłata za pozostałą część Kursu. W sytuacji wskazanej niniejszym ustępie Instruktor niezwłocznie
  kontaktuje się z Zamawiającym w celu zabrania Uczestnika z trwającego Kursu.
 2. Istnieje możliwość odbierania i odprowadzania Uczestników Kursu na świetlicę szkolną.
 3. Uczestnicy Kursu wchodzą i wychodzą z pracowni, w której odbywają się warsztaty za wiedzą i zgodą Instruktora.
  Stanowisko pracy Uczestnika przydziela Instruktor i nie wolno go zmieniać bez zezwolenia. Uczestnik jest
  zapoznany z zasadami i metodami pracy.
 4. Uczestniczenie w warsztatach bez dozoru Instruktora jest zabronione. Po pracowni Uczestnicy poruszają się
  w wyznaczonym obszarze, poruszają się wolnym krokiem, bieganie po pracowni jest stanowczo zakazane.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania ze sprzętu stanowiącego element stanowiska pracy ściśle według
  instrukcji i oznaczeń danego zestawu, które widoczne są na opakowaniu. Włączanie i wyłączanie komputera
  i innych urządzeń elektrycznych odbywa się tylko za zgodą Instruktora i w jego obecności.
 6. Podczas podłączania elementów elektronicznych do komputera każdy Uczestnik zobowiązany jest zaprezentować
  sposób podłączenia Instruktorowi, jeżeli Instruktor wyrazi pozytywną opinię, Uczestnik może podłączyć
  urządzenie.
 7. Zabrania się używania uszkodzonych lub niepoprawnie działających akcesoriów. Gdy Uczestnik zlokalizuje
  niepoprawnie działające urządzenie lub akcesorium wówczas bezzwłocznie zgłasza ten fakt instruktorowi.
 8. Po zakończonych zajęciach Uczestnik jest zobowiązany do:
 • ułożenia sprzętu stanowiącego element stanowiska w miejscu do tego przeznaczonym,
 • dokładnego posprzątania swojego stanowiska pracy,
 • sprawdzenia czy pozostawione stanowisko nie spowoduje zagrożenia dla osób trzecich
 1. W przypadku gdy Zamawiający lub osoba wskazana przez niego wskazana nie odbierze Uczestnika po zajęciach,
  zobowiązany on będzie do zapłaty za sprawowaną nad Uczestnikiem opiekę, kwotę w wysokości 50,00 zł, za każdą
  rozpoczętą godzinę opieki następującą po 30 min od zakończenia warsztatów.
 2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić organizatorowi zajęć numer telefonu lub inny kontakt zapewniający
  szybką komunikację.
 3. Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego – do 30 min – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku
  wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar,
  duszności).
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia – nie może
  uczestniczyć w kursie

§ 4
Oświadczenia

 1. Zamawiający wyraża zgodę, zgodę na robienie zdjęć i filmowanie Uczestnika w zakresie związanym
  z przeprowadzanym Kursem w celach popularyzacji i promocji nauczania robotyki, realizowanego w ramach
  Kursów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie przez Wykonawcę wizerunku Uczestnika na wszelkich polach
  eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów.
 2. Oświadczenie Zamawiającego o stanie zdrowia Uczestnika (czy dziecko posiada schorzenia lub choroby mogące
  wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez niego czynności budowy i programowania robotów, korzystania
  z komputera, pracy w grupie z innymi Uczestnikami, lub inne istotne sprawy związane ze zdrowiem dziecka np.
  specjalny sposób odżywiania, opieki itp.)
  …………………………………………………………….…………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Oświadczenie Zamawiającego o osobie upoważnionej do odbioru Uczestnika z zajęć oraz o zgodzie bądź jej braku
  na samodzielny powrót Uczestnika do domu
  ………………………………………………………………………………………..………………………………….
  .………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………….………………………………………………………
 4. Oświadczenie Zamawiającego o braku u uczestnika zajęć infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
  chorobę zakaźną
  ………………………………………………………………………………………..………………………………….
  .………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………….………………………………………………………
 5. Oświadczenie Zamawiającego o nie zamieszkiwaniu przez uczestnika z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
  miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku
  ………………………………………………………………………………………..………………………………….
  .………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………….………………………………………………………
 6. Oświadczenie Zamawiającego o przygotowaniu uczestnika do stosowania się do wytycznych i regulaminów
  uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem
  wzmożonych zasad higieny.
  ………………………………………………………………………………………..………………………………
  …..………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Zamawiający oświadcza, iż akceptuję treść powyższego regulaminu i zapoznał z jego treścią Uczestnika.

………………………………………………
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Wyślij wiadomość